Työyhteisö

Milleniaalit työelämässä ja työyhteisössä

Milleniaalit edustavat 80-luvun ja vuosituhannen vaihteen välillä syntyneitä ikäluokkia. Usein milleniaaleja kutsutaan diginatiiveiksi, jotka ottavat tieto- ja viestintätekniikan itsestäänselvyytenä. Tämä artikkeli keskittyy milleniaaleihin työelämässä yleensä, mutta myös yksittäisen työyhteisön näkökulma huomioidaan.

Työelämän on syytä huomioida milleniaalit

Milleniaalit jakaantuvat toki useisiin alaryhmiin, eikä kokonaisen sukupolven olemuksen puristaminen yhteen tiukkaan muottiin ole mielekästä. Työyhteisön ja työelämän näkökulmasta millenniaalien odotukset korostavat hyvää työntekijäkokemusta. Työnantajaorganisaation on kyettävä viestimään itsestään houkuttelevasti.

Milleniaaleille työn merkityksellisyys on tärkeää

Millenniaalit haluavat tehdä merkityksellistä työtä, joka tuottaa hyvää ja parempaa maailmaa. Tämä vaikuttaa sitoutumiseen työhön ja työnantajaan. Milleniaalit ovat vaikeammin johdettavia kuin vanhemmat ikäluokat. Myös työn merkityksellisyys kyseenalaistetaan rohkeasti. Rahan ansaitseminen ei ole milleniaaleille ensisijaisen tärkeää.

Millenniaalien arvot ja ajattelu ovat erilaisia

Millenniaalit arvostavat kokemuksia ja elämyksellisyyttä. Tärkeää on kokeilla erilaisia asioita ja muuttaa mieltään. Tällä sukupolvelle sitoutuminen 40-vuoden työuraan saman työantajan palveluksessa ei ole lähtökohta.

Kärsimättömyys on yksi näkökulma, joka kuvaa millenniaaleja. Asiat halutaan tässä ja nyt. Milleniaalit ovat kasvaneet uuden viestintätekniikan mukana, jossa perinteinen posti on se ”etanaposti”. Toisaalta työyhteisön toimintatapojen uudistamisessa ja digitaalisessa muutoksessa millenniaalit ovat sekä muutoksen ajureita että soveltajia.

Monipuolisuus on työyhteisön rikkaus

Millennilaalit ovat kasvaneet globalisoituvaan maailmaan. Tämä näkyy myös hyvänä kielitaitona ja ennakkoluulottomuutena muita kulttuureita kohtaan. Milleniaalit arvostavat tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Millenniaalit asettavat hyvälle esimiestyölle uusia vaatimuksia. Tällöin työn merkityksellisyyden viestiminen ja merkityksenanto yleensä korostuu. Millenniaalit toivovat omalta työltään ja esimiehiltään luottamusta, tasapuolisuutta ja asetettujen tavoitteiden selkeyttä.

He toivovat työltään mahdollisuutta itsensä toteuttamisen ja kehittymiseen. Palkka ei lähtökohtaisesti ole milleniaaleille se ensisijainen asia työtä ja työnantajaa valittaessa.

Millenniaalit ovat tottuneet muutokseen ja vaihteluun

Aikaisemmilla työelämän sukupolvilla on saattanut olla pyrkimys asioiden ennakointiin, huolelliseen suunnitteluun ja pitkäkestoiseen sitoutumiseen. Millenniaalit arvostavat vaihtelua ja sen myötä tulevaa muutosta työyhteisössä. Millenniaalit haastavat perinteiset johtamiskäytännöt. Heille työyhteisön hierarkisuus ja käskemällä johtaminen liittyvät menneisyyteen. He haluavat onnistumisen kokemuksia, ihmislähtöistä ja yksilöä arvostavaa johtamista. Hyvä esimies ja työyhteisö on milleniaaleille arvossaan. Samoin innostavat ja mielekkäät työtehtävät.

Työyhteisön jäseninä millenniaalit toivovat itsenäisyyttä, haasteellisia työtehtäviä, selkeitä puitteita työlleen, palautetta ja luottamusta. On ilmeistä, että nämä vievät työelämän kehitystä eteenpäin. Millenniaalit saattavat pitkästyä ja etsiä haasteita muista työyhteisöistä, jos joutuvat tekemään samoja työtehtäviä ilman vaihtelua vuodesta toiseen.

Työelämän pelisäännöt ja sopimuskäytännöt suosivat edelleen vanhaa toimintatapaa

Suomalaisen työelämän sopimuskäytännöt ja lainsäädäntö suosii edelleen vanhoja suuria ikäluokkia. Yhteisöllisyys ja yleissitovuus on hyve. Tämä ei vastaa millenniaalien toiveita yksilöllisten mieltymysten huomiomisesta.

Työyhteisössä ja työyhteisön kehittämisessä millenniaalit on tärkeää huomioida. Tämä näkyy sekä esimiestyössä mutta myös yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöhallinnossa yleisesti. Milleniaaleissa on on työelämän tulevaisuus vanhempien ikäluokkien eläköityessä. Milleniaalit antavat nyt ja jatkossakin oman tärkeän panoksensa suomalaiselle työelämälle.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Arvot ohjaavat työyhteisöä ja yksilöä
SWOT-analyysi tukee strategiaa