Työyhteisö

Tunneäly työyhteisössä

Toimivassa työyhteisöissä tarvitaan tunneälyä. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa korostuu tunteiden merkitys. Tunneäly voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen:

  • Miten tunteet tiedostetaan itsessä ja toisissa?
  • Miten tunteet ilmaistaan?
  • Tunteiden tulkinta yhdistämällä emotionaalista ja kognitiivista tietoa toisiinsa
  • Tunteiden ymmärtäminen ja selittäminen järkiperäisesti
  • Tunteiden säätely ja hallinta

Tunneäly tukee tiimityötä

Tunneäly tukee kykyä ymmärtää muita ihmisiä ja heidän katsantojaan. Tunneäly huomioi myös toisten työyhteisön tai tiimin jäsenten mielipiteet. Tiimityön onnistumisen kannalta sosiaalinen älykkyys on tärkeä näkökulma. Tiimin toiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta on tärkeää, että tiimin sisällä pystytään viemään asioita samaan suuntaan. Ristiriitaisuudet vaikeuttavat tiimityön tekemistä ja tuloksellisuutta.

Tunneälyä on mahdollista kehittää

Työelämän murros painottaa tunneälyä eli sosiaalista älykkyyttä perinteisen asiapitoisen osaamisen rinnalla. Käytännössä elämänkokemus kerryttää tunneälyä. Toisaalta myös työyhteisön nuoremmat voivat kehittää omaa tunneälyään. Keskeistä on itsetuntemus sekä omien tunteiden tiedostaminen ja hallinta. Empatia tukee yksilön kykyä ymmärtää muiden näkökulmia ja tunteita. Myös vuorovaikutusosaaminen ja erityisesti kuuntelu ovat tärkeitä. Myös kyky olla läsnä tukee tunneälyä. Oman suhtautuminen muuttaminen on seikka, johon yksilö voi keskeisesti vaikuttamaan. Kaikkia ulkopuolisia asioita, kuten omaa tiimiään ei pysty muuttamaan. Tärkeää tuolloin on, miten tunneälykkäästi pystyy omassa vuorovaikutuksessa huomioimaan muiden erilaisuuden ja tukemaan muiden tiimiläisten työstentelyä, koko työyhteisön parhaaksi.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Työelämän vuorovaikutustaidot
Itseohjautuva organisaatio ja työntekijä