Projektitoiminta

Projektipäällikkö koulutus

Toteutamme projektipäällikkökoulutuksia yrityskohtaisesti ja avoimina koulutuksina. Yrityskohtaiset projektipäällikkö koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin asiakasyrityksen tarpeita.

Projektipäälliköille kohdennettujen koulutusten lisäksi toteutamme projektityöhön liittyviä koulutuksia ja työpajoja koko työyhteisölle.

Yrityskohtaisissa koulutuksissa voimme läpikäydä käytettävissä olevan ajan puitteissa esimerkiksi seuraavia teemoja:

Esimerkkisisältöä projektipäällikkö koulutukselle:

 • Projektijohtamisen lähtökohdat
 • Projektipäällikön keskeiset roolit
 • Projektin elinkaari
 • Projektisuunnitelman tekeminen
 • Organisoituminen projektiin ja projektiorganisaation johtaminen
 • Projektin resursointi ja hankinnat
 • Projektin budjetointi, kustannusten hallinta ja projektin talousohjaus
 • Ajanhallinta projektissa
 • Sidosryhmäsuhteiden hallinta projektissa
 • Projektiviestintä
 • Laadunvarmistus ja – ohjaaminen
 • Projektin muutoshallinta
 • Projektin päättäminen
 • Projektisalkun johtaminen
 • Miten kehittää projektitoimintaa organisaatiossa?

Kaikille avoin projektipäällikkö koulutus

Seuraava kaksipäiväinen projektipäällikkökoulutus (Project Managerin ajokortti) on 22.-23.3.2022 ja toteutamme sen yhdessä pitkäaikaisen kumppanimme Helsingin seudun kauppakamarin kanssa.

Koulutukset liittyvät läheisesti kirjoittamaani kirjaan Mikko Mäntyneva: Hallittu projekti – Jäntevästä suunnittelusta hallittuun toteutukseen (Kauppakamari, 2016)

Projektiosaaminen organisaatiossa

Vaikka yksittäisten projektipäälliköiden ja projektinvetäjien kouluttautuminen onkin tärkeää, niin on syytä kiinnittää huomiota myös laajemman projektiosaamisen kehittämiseen organisaatiossa.

Projektiosaaminen on useasta eri osaamisalueesta muodostuva kokonaisuus. Se vaikuttaa merkittävästi projektitoiminnan menestyksellisyyteen. Projektiosaaminen voi olla organisatorista, jolloin organisaation projektiosaaminen kasvaa esimerkiksi erilaisten yhteisöllisten toimintatapojen ja -mallien myötä. Organisaation osaaminen voi olla enemmän kuin yksittäisten henkilöiden osaamisen summa eli organisatorisella tasolla voi muodostua synergiaa, kun eri osa-alueiden osaajien osaamista yhdistetään keskenään.

Sellaisessa organisaatiossa, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa projektitoimintaansa ja sitä tukevaa projektiosaamista, on tärkeää, että projekteissa tehdyistä virheistä opitaan. Työkaluja ja apuvälineitä, jotka on todettu hyviksi, hyödynnetään myös myöhemmin toteutettavissa projekteissa.

Näkyvää ja piilevää projektiosaamista

Projektiosaamisen kehittämisessä on lähdettävä siitä, että osaamista on luonteeltaan sekä näkyvää että piilevää. Usein puhutaan tässä yhteydessä hiljaisesta ja näkyvästä tiedosta. Näkyvällä tiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, joka on koodattavissa esimerkiksi sanalliseksi ohjeistukseksi tai projektitoimintaa tukeviksi lomakkeiksi. Hiljainen tieto eli implisiittinen tieto on vaikeammin koodattavissa, jotenkin epämääräisesti määriteltävissä ja niin edelleen. Hiljainen tieto sisältää kokemuksia, tuntemuksia, arvoja, aavistuksia ja ideoita, jotka kytkeytyvät tiedonhaltijan ajatteluun ja toimintatapoihin.

Projektiosaamisen kehittäminen käytännössä

Oppimista voi tapahtua perinteisen muodollisen oppimisen keinoin, mutta entistä enemmän työelämän oppimisessa korostuu työssä oppiminen. Oppimista tapahtuu yksilöiden henkilökohtaisen omaksumisen myötä, kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa, ryhmätasolla ja niin edelleen. Kehittämisen lähtökohtana on tunnistaa projektiosaamisen ja sen myötä projektitoiminnan nykytila. Mahdollisten osaamiskuilujen selvittäminen eli projektiosaamisen eri osaamisalueiden tavoitetila suhteessa nykytilaan on lähtökohta systemaattiselle osaamisen kehittämiselle. Tämän myötä saadaan selkeää näkemystä siitä, missä projektitoimintaan liittyvän osaamisen suurimmat ongelmakohdat ovat, ja tämän myötä niitä voidaan kehittää.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme projektien johtamiseen ja toteuttamiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja projektitoiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/projektitoiminta

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Työn tuunaminen antaa mahdollisuuksia sekä organisaatiolle että työntekijälle