Työyhteisö

Strategia antaa organisaatiolle suunnan ja tavoitteet

Kaikki organisaatiot tarvitsevat strategiaa. Strategian merkitys korostuu toimintaympäristön muutoksessa. Strategian selkeys parantaa sen viestittävyyttä organisaatiolle ja tärkeille sidosryhmille. Strategian selkeys ei kuitenkaan ole itsestään selvyys. Tämä epämääräistää sekä toiminnan suuntaa ja tavoitteita. On tärkeää, että yrityksen koko johto näkee tilanteen samalla tavalla ja jakaa toiminnalle asetetut tavoitteet ja keinot.

Strategia tukee yrityksen kannattavaa kasvua. Se keskittyy kilpailukeinoihin, kilpailuedun luomiseen ja säilyttämiseen.

Strategiatyö vie aikaa, mutta maksaa vaivan

Strategiatyö osallistaa ja sitouttaa henkistöä. Haastaviinkin tavoitteisiin voidaan sitoutua, kun niitä on oltu yhdessä asettamassa. Myös muut yrityksen ja organisaation toiminnalle tärkeät sidosryhmät on tärkeä ottaa mukaan strategiatyöhön.

Tärkeät asiakasyritykset saattavat olla valmiita sitoutumaan toimittavaan yritykseen entistä lujemmin, jos tunnistaa, että molemmilla yrityksillä on yhteinen suunta ja tavoitteet joiden saavuttamisessa ne voivat toisiaan tukea.

Pelkistetyimmillään yritys ottaa strategiassaan kantaa siihen mitä se tekee ja mitä se ei tee. Samalla toiminnalle ja sen kehittymiselle asetetaan strategisen aikavälin tavoitteet. Kun tavoitteet ovat kirkastuneet on tarpeen hahmottaa ne vaihtoehtoiset keinot joilla asetettuihin tavoitteisin voi päästä, ja mitkä niistä lopulta valitaan.

Kiteytetty strategia voi olla hyvinkin tiivis. Strategiadokumentaation laajuus ei ole välttämättä hyve, sillä se voi vaikeuttaa strategian viestittävyyttä ja sen sisäistämistä. Yleensä strategia ei kuitenkaan synny tyhjiössä vaan sitä edeltää myös eri asioihin kohdentuvaa analysointia.

Esimerkki strategian sisällöstä

Hyvä strategia antaa kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta ja sen tavoitteista. Koska yritysten strategiat jäävät usein liian karkealle tasolle, on syytä tarkastella mitä strategian tulisi sisältää. Tässä siihen liittyviä alateemoja esimerkinomaisesti:

  • Toimintaympäristössä ennakoivat muutokset ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan
  • Yrityksen mission ja vision kirkastaminen strategiakaudelle
  • Tuotteet ja palvelut joita tarjotaan
  • Markkinat ja asiakasryhmät
  • Mitä tehdään ja millä resursseilla
  • Yhteistyötahot ja kumppanit
  • Strategiaa tukevat kehityshankkeet

Visio ja strategiset tavoitteet

Yrityksen tavoitetila eli visio antaa toiminnalle suunnan. Strategia keskittyy keinoihin, joilla kyseiseen visioon päästään. Vaikka visio onkin tärkeä toimintaa ja sen kehittämistä pidemmällä ajanjaksolla suuntaava näkemyksenotto, niin visio yksistään eri riitä sillä käytännössä se on kuitenkin usein kovin karkea.

Strategian jalkauttamisen kannalta on tärkeätä, että konkreettiset ja selkeät tavoitteet on viestittävissä, sisäistettävissä ja seurattavissa. Karkeat ja ympäripyöreät tavoitteet taas eivät ole. Tämän vuoksi strategisten tavoitteiden määrittelyssä on tärkeä pyrkiä konkretiaan ja selkeyteen. Strategian tulee kuitenkin mahdollistaa toiminnan ja siihen liittyvän ketteryyden jatkuva parantaminen.

Tavoitteet voivat olla kunnianhimoiset ja korkealle kurkottavat, mutta ne tulisi kuitenkin olla saavutettavissa.

Nykyinen liiketoiminta on strategian perusta, mutta tuleva kasvu pitää varmistaa

On tyypillistä, että liiketoiminnan arki keskittyy korostuneen paljon nykyisiin tuotteisiin ja palveluihin nykyisille asiakkaille. Myös tulevia asiakkuuksia ja markkinoita ja näiden tarpeita on syytä hahmottaa. Avaisisivatko ne jotain mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun ja liiketoiminnan laajentamiseen.

Tuottavuuden jatkuva parantaminen turvaa yrityksen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi strategiassa on syytä ottaa kantaa myös tuottavuuden ja osaamisen kehittämiseen.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Motivaatio syntyy työn merkityksellisyydestä
Arvot ohjaavat työyhteisöä ja yksilöä
Valikko