Työyhteisö

Substanssiosaaminen ja sen kehittäminen

Substanssiosaaminen ja sen kehittäminen

Substanssiosaaminen voidaan määritellä tietyn alan asiantuntija- tai ammattiosaamisena. Koska substanssiosaaminen liittyy toimialaan ja työrooliin, niin sen sisältö vaihtelee. Ei ole siis yhtä ainoata substanssiosaamista jota ylläpitää ja kehittää.

On sekä näkyvää että piilevää substanssiosaamista

Osa substanssiosaamisesta on näkyvää ja helposti tunnistettavissa ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta. Toinen, ja usein merkittävämpikin, osa substanssiosaamista on piilevää. Käytännössä se kertyy pitkän ajan kuluessa asiantuntija- ja ammattiosaamisen karttuessa.

Substanssiosaaminen ei liity pelkästään toimialaan

Sellainen näkökulma, että substanssiosaaminen on oman alan osaamista on suppea. On ilmeistä, että jos työntekijä siirtyy toiselle toimialalle, niin hänellä on edelleen ammatillista substanssiosaamista.

Toinen tarkastelunäkökulma voisi olla sellainen, että substanssiosaaminen liittyy nimenomaiseen työtehtävään tai ammattiin; eli ammatti määrittelee sen, mikä kyseisen ammatin tai työroolin osalta on keskeistä substanssiosaamista. Toisaalta työelämän murroksessa ammattinimikkeet ja työnkuvat muuttuvat. Tarkoittaako tämä sitten sitä, että vanha substanssiosaaminen tulee tarpeettomaksi, vai että muuntuu uuden työroolin tai ammatin tarpeisiin.

Organisaation substanssiosaaminen

Yrityksen ja organisaation näkökulma substanssiosaamiseen voisi olla sellainen, että yrityksen tai organisaation toimiala määrittelee sen, mikä on kyseisen toimialan substanssiosaamista. Tästä voisi enemmänkin olla syytä käyttää nimitystä toimialaosaaminen, sillä eri toimialoilla tarvitaan eri asiantuntijoiden ja ammattilaisten substanssiosaamista, jotta yritys tai muu organisaatio pystyy toimimaan.

Ylläkuvattu problematisoi substanssiosaamista.

Substanssiosaaminen ja osaamisen johtaminen

Organisaatiotason osaamisen johtamisen näkökulmasta, asiantuntijuuteen ja ammatillisuuteen liittyvän substanssiosaamisen tunnistaminen ja määrittäminen on tärkeää. Toisaalta osaamisluokkien kuten ydinosaamiset, substanssiosaamiset, yleisosaamiset määrittely sisältää valintoja ja poisvalintoja.

Jotta kyseisiä osaamisia pystytään johtamaan ja systemaattisesti kehittämään substanssiosaamisen tunnistaminen on tarpeen.

On kuitenkin myös paljon osaamisia ja taitoja, joita ilman substanssiosaamista ei voi kunnolla hyödyntää. Esimerkkeinä tällaisista substanssiosaamista täydentävistä osaamisista ovat sosiaaliset taidot, tietotekniikkaosaaminen ja niin edelleen.

Substanssiosaamisen kehittäminen

Substanssiosaamisen konkreettisen kehittämisen osalta tarvitaan yleensä sekä yksilö- että organisaatiotason panostuksia, niin ajankäytön kuin oppimiseen liittyvän ponnistelunkin osalta. Yksilön intressinä ylläpitää ja kehittää ammatillista substanssiosaamista liittyy hänen työmarkkina-arvonsa säilymiseen tai kasvamiseen. Yritysten tai organisaatioiden on, erityisesti osaamisintensiivisillä toimialoilla, panostettava merkittävästi niin työntekijöiden substanssi- kuin myös muiden osaamisten jatkuvaan kehittämiseen. Osaamisen tukee organisaatioiden kyvykkyyttä toimia markkinoilla ja päästä tavoitteisiinsa.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Työntekijöiden palkitseminen
Hyvät kokouskäytännöt tukevat työyhteisön viestintää