Työyhteisö

Tunteet työyhteisössä

Työyhteisössä työskentelee erilaisia persoonia, joiden käytöstä ohjaavat tunteet. Tunteet vaikuttavat kaikkeen toimintaamme, ajatteluumme ja päätöksentekoomme. Ne kuuluvat työn tekemiseen, vaikuttavat ajattelun nopeuteen ja niiden laatu vaikuttaa työmotivaatioon.

Lisäksi tunteilla on merkittävä vaikutus suoriutumisen tasoon. Tunteet tarttuvat ja leviävät helposti, esimerkiksi palaverissa tunneilmasto voi muuttua paljonkin yhden osallistujan tunnetilan mukaan.

Työyhteisöissä tavallisia tunteita ovat ahdistuneisuus ja alakulo, lisäksi virheet ja epäonnistumisen kokemukset voivat tuoda esiin häpeän. Viha voi toimia voiman lähteenä, mutta voi myös aiheuttaa paljon ongelmia. Vihainen ihminen käsittelee tietoa pinnallisesti, yksipuolisesti ja nopeasti.

Sen sijaan positiivisista tunteista uteliaisuus on työmotivaation kannalta tärkeää. Se parantaa suorituskykyä, suuntaa voimavarat kohti tavoitetta ja parantaa tekemisen laatua. Myös hämmennys saa tarkastelemaan asioita uudelleen.

Hilpeys lisää tekemisen määrää, luovuttaa, avartaa ajattelua ja edistää yhteistyötä. Nauru onnistuu yhdistämän ja lisäämään luottamusta, hymyllä on myös fysiologisia vaikutuksia, se laskee pulssia, rauhoittaa hengitystä ja rentouttaa lihaksia. Ihmisyyden ytimeen kuuluva myötätunto on erityisen tärkeä etenkin esimiehillä.

Empatiakyky on edellytys myötätunnon tuntemiselle, empatia on kykyä ymmärtää miltä toisesta tuntuu ja on tärkeää kaikessa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Myötätunto lieventää vastaanottajan negatiivisia tunteita esimerkiksi henkilöstön vähennystilanteissa tai palautteen antamisen hetkellä. Myötätuntoiset yritykset menestyvät muita paremmin.

Johdon edustajien on myös hyvä muistaa, että puuttumattomuus esimerkiksi alisuoriutumiseen ilmentää välinpitämättömyyttä.

Tunteista onnellisuus lienee vaikein määriteltävä. Onnellisuus on läpitunkeva tunne siitä, että elämä on hyvää. Itsemääräämisteorian mukaan onnellisuuden lähteenä toimii sisäinen motivaatio. Lähtökohtaisesti onnellisuuteen kuitenkin kuuluu hyvä käytös ja toisten myönteinen huomioiminen.

Tunteiden lisäksi yksilön käytökseen vaikuttavat arvot, asenteet Arvot ovat yksilön elämää ohjaavia periaatteita, toimintatapoja, jotka ohjaavat päivittäistä tekemistä. Asenteet kuvaavat henkistä valmiustilaa, joka on muodostunut kokemuksen kautta, asenteet ohjaavat käyttäytymistä dynaamisesti. Ne ovat pysyviä ja johdonmukaisia tapoja suhtautua tiettyyn kohteeseen ja niissä on aina kyse tiedon ja tunteet sekoituksesta.

Tunteet ovat mukana työnteon arjessa

Tunteet kuuluvat hyvin paljon työyhteisössä toimimiseen. Omat ajatuksemme ja tunteemme vaikuttavat kaikkeen, joten niiden kontrollointi auttaa ohjaamaan myös tekemisiämme ja hyvinvointiamme. Tunteet vaikuttavat kaikkeen toimintaan, ajatteluun ja päätöksentekoon. Jokaisella tunteella on oma tehtävänsä ja ne vaikuttavat myös työmotivaatioon. Kaikki tunteet ovat tärkeitä ja hyödyllisiä, niin negatiiviset kuin positiivisetkin. Ne kertovat asioiden tärkeysjärjestyksen sekä esimerkiksi sen, miten tavoitteissa edistytään ja onnistutaan.

Myönteisistä tunteista innostus on erittäin voimakas ja se vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin ja -motivaatioon. Innostus on yksi työyhteisön tärkeimmistä tunteista ja se on usein myös onnistumisen edellytys. Innostus edistää luovuutta, tehokkuutta ja hyvinvointia. Innostus tuntuu hyvältä ja ihmiset tulevat usein siitä riippuvaiseksi. Työstään innostuneet ihmiset ovat motivoituneita ja heillä on vahva yrittäminen, ponnistelu ja sitoutuminen. Kun työ innostaa ja motivoi, se antaa voimia myös työelämän ulkopuolellekin.

Miten voimme olla avuksi?

Toteutamme työyhteisön kehittämiseen liittyvää koulutusta, kehittämistyöpajoja ja toiminnan auditointeja. Lisätietoja www.mcs.fi/tyoyhteiso

Jaa somessa

Muita aihepiiriin liittyviä artikkeleita

Kokous kannattaa valmistella huolella
Esimies tukee tiiminsä ja alaistensa työskentelyä
Valikko